Home

Resipientanalyse AS

Post og besøksadresse:

 

Nordåsbrotet 2

5235 Rådal

 

Tel. 402 31 779

Epost: post@raas.no

 

Spesialistfirma innan:

 

1. Miljøprøvetaking

2. Miljøanalyse

3. Havstraummåling

4. Marinbiologisk kartlegging

5. Risikovurdering av forureina grunn og sediment

 

Ta kontakt for oppdrag eller spørsmål om oppdrag

og samarbeidsavtale!

 

Med helsing

 

Frode Berge-Haveland

Daglegleiar i Resipientanalyse AS

Cand. Scient. i Marin mikrobiologi

 

Tel. 402 31 779

 

Fiskeoppdrett MOM-B og akkrediterte botndyranalysar til MOM-C gransking ved matfiskanlegg, miljøgransking etter ASC standarden, resipientgransking ved settefisk og slakteri, miljøstatusrapport, vassprøvetaking og straummåling.

 

Vi samarbeidar med akkrediterte inspeksjonsorgan om akkrediterte lokalitetsrapportar frå 2013.

 

Havstraummåling og STD måling

Vi brukar doppler profiler og doppler punkt straummålarar frå Nortek, og avansert STD for måling av oksygen, temperatur, salinitet, turbiditet og klorofyll_a frå SAIV.

 

For straummodellering, vurdering av partikkel spreiing og resipientkapasitet, samarbeidar vi med forskingsstiftinga Polytec i Haugesund.

Resipientgransking ved avløp. Berekning av primærfortynning og innlagringsdjup. Næringssaltanalyse ved akkreditert analyselaboratorium , miljøgift og botndyranalyse i sediment ved akkreditert analyselaboratorium.

 

Planktonanalyse i samarbeid SINTEF Sealab.

 

 

Marinbiologisk kartlegging Strandsone kartlegging og ruteanalyse i littoralsona. Marinbiologisk kartlegging av sublittoralsona med undervassvideokamera og miniROV.

 

ROV filming av større djup i samarbeid med kvalifiserte underleverandørar.

 

Olex - Botnkartlegging

Resipientanalyse AS har olex programvare for innteikning av anlegg og avløpsrør.

 

Vi samarbeidar med sjøteneste som har båt med multistråle ekkolodd og nøyaktig GPS system for nøyaktig opplodding av sjøbotnen.

 

 

Forureining av grunn og sediment Resipientanalyse AS har 7 års erfaring med risikovurdering av forureinagrunn og 5 års erfaring med risikovurdering av forureinasediment.

 

Vi kan utføre alle trinn i risikovurderinga og utarbeide tiltaksplan etter kunden sitt behov.

 

Resipientanalyse AS er medlem av miljoringen.no

 

Copyright © All Rights Reserved